Navigation:  DC-Bilanz Hilfe > Anhang >

Standard Kontenplan

Print this Topic Previous page Return to chapter overview
KONTO KONTONAME PROZ KZ POSNR
02000 KFZ A-AII.3
02100 Betr.- + Geschäftsausstattung A-AII.3
02300 Geringw. Anlagegüter A-AII.3
04000 Konz./Rechte/Software A-AI..1
06001 Darlehn P-C...2
06200 sonstige langfr. Kredite P-C...8
07001 Eigenkapital P-AI...
09000 Rechn. Abgr. Posten A-C....
10000 Hauptkasse A-BIV.2
11301 Bank A-BIV.3
11500 Ausgangsschecks unterwegs P-C...2
14000 Debitoren A-BII.1
15007 Vorsteuer 7.0 % 7,00 V A-BII.4
15019 Vorsteuer 19 % 19,00V A-BII.4
15100 Einfuhr USt. 19,00 A-BII.4
15700 Sonstige Forderungen A-BII.4
15701 Vorschuß Personal A-BII.4
15800 Anzahlungen A-BI..4
15901 Interimskonto Darlehn A-BII.4
16000 Verbindlichkeiten aus. L + L P-C...4
17019 Mehrwertsteuer 19.0% 19,00 P-C...8
17007 MWST 7% 7,00 M P-C...8
17100 MWST - Verbindlichkeiten A P-C...8
17101 Dauerfrist-Vorauszahlung A-BII.4
17500 Verb. aus Lohnabrechnung P-C...8
17501 Lohnsteuer Verb. a. Abrechnung. P-C...8
17502 KiSt-Verb. a. Abr.(EV) P-C...8
17503 SoAbg.-Verb. a. Abr. P-C...8
17504 KiSt.Verb.a.Abr.(RK) P-C...8
17505 Solidaritätszuschlag P-C...8
17900 Sonstige Verbindlichkeiten P-C...8
20300 Wertber. Forderungen G-7a..2
20900 a. o. Aufwand G-15..2
21000 Ertr. Abgang AV G-4....
21100 Ertr. Zuschreib. AV G-4....
21800 Empf. Schadenersatz G-4....
21900 a. o. Erträge G-15..1
23000 Zinsaufwendungen G-13..1
24019 Skonto-Erträge 19,00 E G-11..1
24019 Skontoerträge 19% 19,00 E G-11..1
24100 Zinserträge G-11..1
30000 Sonstige Vorräte A-BI..1
32000 Handelsware A-BI..3
41000 Verbrauch. Mat.+Fremdlst. G-5a...
41200 Energiekosten G-8....
41400 Kfz - kosten G-8....
41500 Verbrauch. ü. Betriebsstoffe G-5a...
42000 Einsatz Handelsware G-5a...
42001 Inventurdifferenzen G-5a...
43000 Löhne Aushilfen G-6a..1
43001 Pauschale LSt/KiST G-6a..1
43002 Löhne Arbeiter G-6a..1
43100 Gehälter G-6a..2
44000 Sozialabgaben G-6a..3
44600 Personalnebenkosten G-8....
45600 Rechts- u. Beratungskosten G-8....
46100 KFZ - Steuern G-19...
46301 Bankgebühren G-8....
46302 Sonst. Beitr. u. Geb. G-8....
46500 Versicherungen G-8....
47001 Leasing / Miete G-8....
47100 Transport/Verpackung G-8....
47101 Telefon G-8....
47200 Bürobedarf G-8....
47300 Reisekosten G-8....
47400 Bewirtung Werksfremde G-8....
47500 Bewirtung Mitarbeiter G-8....
47600 Kantine G-8....
47700 Provisionen G-8....
47900 Sonstige Aufwendungen G-8....
48200 AfA KFZ G-7a..1
48300 AfA Betr. u. Geschäftsausstatt. G-7a..1
48400 AfA Konzess./Rechte/Software G-7a..1
49200 Verkaufsförderung G-8....
80001 Umsätze 7% 7,00 G-1....
80010 Umsatz Export 0,00 G-1....
80019 Umsätze 19% MWST 19,00 G-1....
80119 Umsätze 19% ohne MAT 19,00 G-1....
80900 Anlagenabgänge 19,00 G-15..2
82019 Skontoaufwand 19,00 S G-1....
82001 Kundenrabatte 19,00 R G-1....
82019 Skontoaufwang 19% 19,00 S G-1....
82005 Rabatte 19,00 R G-1....
82015 Rabatt 19% MWSt. 19,00 R G-1....
85300 Erl. a. Nebengeschäft 19,00 T G-1....
85319 Erl. Nebengesch 19% 19,00 T G-1....
89000 Aktivierte Eigenleistung G-3....
99000 Abschluß G.u.V. G G-20...